ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a www.mwdental.hu weboldal és az ott elérhető webáruház működtetésével kapcsolatosan

1. Adatkezelő neve, elérhetősége

Cégnév: M+W Dental Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban „M+W Dental”)
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-889071
Székhely:
1039 Budapest, Zöld utca 2.
Képviseli:
Szabó János ügyvezető
Email:
dental@mwdental.hu

2. Bevezetés

2.1.  Az M+W Dental számára kiemelt fontosságú cél a weboldalunk látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az M+W Dental a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2.2.  Jelen Szabályzatban meghatározzuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat,

2.3.  Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen:

dental@mwdental.hu

2.4.  Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

2.5.  Amennyiben megváltoztatjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatot, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az szakportáljaink látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az szakportáljaink egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az M+W Dental ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Tartalomjegyzék

1. Adatkezelő neve, elérhetősége

2. Bevezetés

3. Alapvető fogalmak meghatározása

4. Az adatkezelés elvei

5. Az M+W Dental által folytatott adatkezelési folyamatok

6. Érintetti jogok

7. A www.mwdental.hu weboldal naplózása

8. Az M+W Dental weboldal cookie kezelése

9. A webáruház használatával kapcsolatos tájékoztató

10. Hírlevelek

11. Informatikai nyilvántartások védelme

12. Jogorvoslati lehetőségek


3. Alapvető fogalmak meghatározása

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj lenyomat) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

4. Az adatkezelés elvei

4.1.  Személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Jogszerűség

4.2.  Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Tisztességes eljárás, átláthatóság.

4.3.  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság.

4.4.   Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Biztosítani kell, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék. Pontosság.

4.5.  A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Integritás és bizalmas jelleg.

4.6.  Az adatkezelő felelős a fentebb felsorolt elvek betartásáért és a megfelelés igazolásáért. Elszámoltathatóság.

5. Az M+W Dental által folytatott adatkezelési folyamatok

a)       Munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelés.
b)       Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekkel kapcsolatos adatkezelés.
c)       Természetes személy vevőkkel kapcsolatos adatkezelés.
d)       Természetes személy egyéb szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés.
e)       Reklám-marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés.
f)        www.mwdental.hu weboldal és az ott található webáruház működtetésével kapcsolatos
          adatkezelés

6. Érintetti jogok

Az érintett
a)       bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
b)       bármikor indokolás nélkül kérelmezheti a
            - rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
            - azok helyesbítését,
            - törlését vagy
            - kezelésének korlátozását, és
            - tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
c)       az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban indokolás nélkül visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d)       jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

6.1 Adatkezelő elérhetőségei
Posta: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. IV. em.
E-mail: dental@mwdental.hu

6.2.  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (felügyeleti hatóság) elérhetőségei
Posta cím:     1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím:                1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:         +36 (1) 391-1400
Fax:                +36 (1) 391-1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

7. A www.mwdental.hu weboldal naplózása

7.1.  A www.mwdental.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó́ tevékenységét.

7.2.  Adatkezelés célja:
Amikor felkeresi weboldalunkat, webszerverünk alapértelmezett módon többek között eltárolja az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó adatokat, azt a weboldalt, amelyről kiindulva felkeres minket, azokat a weboldalakat, amelyeket nálunk megtekint, látogatásának dátumát, valamint biztonsági okokból, pl. a weboldalaink elleni támadások felismerése érdekében, 14 napon át tárolja azt az IP-címet, amelyet kiutalt Önnek az internetszolgáltatója. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

Az IP-cím kivételével csak akkor kerül sor személyes adatok tárolására, ha ezeket Ön, például regisztrálás, keretében, illetve egy szerződés lebonyolítása érdekében közli.

7.3.  Adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3).

7.4.  A kezelt adatok köre:
Azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa.

Az IP cím olyan számsorozat, amellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatóak. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is meghatározható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban az M+W Dental Magyarország Kft., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.

7.5.  Az adatkezelés időtartama: 14 nap.

7.6.  A www.mwdental.hu weboldal üzemeltetője:
A www.mwdental.hu weblap üzemeltetője Levigo systems GmbH (Bebelsbergstraße 31, 71088 Holzgerlingen), amely az M+W Dental Müller und Weygandt GmbH (Reichardsweide 40 63654 Büdingen)  áll szerződéses kapcsolatban.

7.7.  Külső szolgáltatók adatkezelése: https://systems.levigo.de/impressum/#datenschutz

8. Az M+W Dental weboldal cookie kezelése

8.1.  A felhasználói preferenciák figyelemmel kísérése és a weboldal optimális kialakítása érdekében cookie-kat használ. Ez lehetővé teszi a navigáció megkönnyítését és a weboldalak felhasználóbarát voltának magas szinten tartását. A cookie-k kis méretű adatállományok, amelyek az Ön végfelhasználói készülékén tárolódnak. Annak megállapítására használhatók, hogy végfelhasználói készüléke volt-e már kapcsolatban oldalainkkal. Csak a végfelhasználói készülékén lévő cookie kerül azonosításra. Személyes adatok akkor tárolhatók cookie-kban, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha ez technikai okokból feltétlenül szükséges, például egy védett bejelentkezés lehetővé tétele érdekében.

Ha weboldalunkra látogat, azzal hozzájárul a cookie-k végfelhasználói készülékén történő használatához és tárolásához. Weboldalunkat azonban cookie-k nélkül is felkeresheti. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan elfogadja. Ön megakadályozhatja, hogy cookie-k tárolódjanak végfelhasználói készülékén úgy, hogy a böngészője beállításainál kiválasztja a cookie-k engedélyezését tiltó pontot. Végfelhasználói készülékéről bármikor törölheti a már elfogadott cookie-kat. Ehhez olvassa el a böngésző, ill. a végfelhasználói készülék gyártójának használati utasítását.

 8.2.  A cookie-kat számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. Ha Ön nem engedélyezi a cookie-kat, tudnia kell, hogy ezzel esetleg korlátozza kínálatunk egyes részeinek működését.

 8.3.  A cookie-k kategóriái:

a)       Feltétlenül szükséges cookie-k: Ezekre a cookie-kra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a weboldalak és az azokhoz kapcsolódó funkciók az előírásoknak megfelelően működjenek

b)       Funkció cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldalak kényelmes használatának és teljesítményének javítását, valamint különböző funkciók rendelkezésre bocsátását teszik lehetővé.

c)       Teljesítmény cookie-k: Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy Ön milyen módon használja a weboldalakat.

8.4.  Weboldalunkon használt cookie-k- emos_jcsid: a duplakeresés elkerülése érdekében ellenőrzi, hogy a névtelen látogató nem rendelkezik-e egy másik nyitott kereséssel. (az adatok addig tárolódnak, míg a látogató az oldalon tartózkodik) – „a” kategória

- emos_jcvid: a duplakeresés elkerülése érdekében ellenőrzi, hogy a névtelen látogató nem rendelkezik-e egy másik nyitott kereséssel. (az adatok addig tárolódnak, míg a látogató az oldalon tartózkodik) – „a” kategória

- Fe_typo3_user: a belépést támogatja – „a” kategória

- Directservice: adatokat jegyez meg az automatikus mező kitöltéshez és a legördülő menükhöz (az adatok addig tárolódnak, míg a látogató az oldalon tartózkodik) – „b” kategória

9. A webáruház használatával kapcsolatos tájékoztató

9.1.  A www.mwdental.hu weboldalon lehetőség van az ott megtalálható webáruház használatára az adatkezelő által forgalmazott termékek megvásárlása céljából. A webáruházban történő vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött.

9.2.  Az adatkezelés célja: A regisztráció során vannak olyan adatok, amelyeket kötelező megadni. Ezek az adatok

a)       az ügyfél, illetve annak képviselője azonosításához,

b)       kapcsolattartáshoz, valamint

c)       a szerződés és jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez (kiszállítás, számlázás, jótállással kapcsolatos ügyintézés) szükséges adatok.

A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A regisztráló felhasználók adatai az M+W Dental Kft. ügyféladatkezelő adatbázisába kerülnek. A regisztráció bármikor, indokolás nélkül ingyenesen törölhető az adatkezelőnek e-mailben, vagy postai úton megküldött kérelemmel.

9.3.  Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3).

9.4.  Kezelt adatok köre: Ügyfélszám, jelszó, ügyfélcsoport, cégnév, cím adatok, telefonszám, faxszám, e-mail cím, megszólítás, név, szakterület megjelölése.

9.5.  Az adatok törlésének határideje az utolsó bejelentkezéstől számított kettő év.

9.6.  A webáruházban leadott megrendelések az M+W Dental Müller und Weygandt GmbH székhelyén(Reichardsweide 40 63654 Büdingen) üzemeltetett vállalatirányítási rendszerbe kerülnek, amelyet követően az M+W Dental Müller und Weygandt GmbH készíti el a vásárlásról a számlát és szervezi meg a megvásárolt termék megadott szállítási címre történő kiszállítását.

9.7.  A megvásárolt termékek kiszállításához a csomagszállító partner (GLS) részére meg kell adnunk a címzett nevét, szállítási címét, a vevő ilyen irányú kifejezett kérése esetén kapcsolattartó nevét, telefonszámát.

9.8.  Online fizetés esetén a tranzakció lebonyolításához használt bankkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, de a bankkártya száma nem kerül megőrzésre.

10. Hírlevelek és katalógus igénylése

10.1.  A weboldalon lehetőség van arra, hogy a vásárló külön kifejezett nyilatkozatával hozzájáruljon ahhoz, hogy a regisztrációhoz használt e-mail címre (vagy ha nem regisztrál, akkor a megadott e-mail címre) az M+W Dental kereskedelmi célú üzeneteket, marketing célú megkereséseket (hírlevél, termék ismertető) küldjön.

Lehetőség van arra is, hogy az érintett katalógust igényeljen és ebből a célból regisztráljon. Ezek azonban nem feltételei a vásárlás céljából történő regisztráció elvégzésének. Ennek megfelelően a webáruház használatára, katalógus rendelése és a hírlevelekre történő feliratkozás három, egymástól elkülönült adatkezelési célnak minősül. Hírlevelekre egyébiránt papír alapú űrlap kitöltésével is fel lehet iratkozni.

10.2.  Az adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatát tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, a feliratkozott felhasználók által megadott egyéb adatok (pl. szakterület) felhasználásával adott esetben a hírlevelek személyre szabása, kapcsolattartás.

10.3.  Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3).; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5).

10.4.  A kezelt adatok köre: Ügyfélszám, jelszó, ügyfélcsoport, cégnév, cím adatok, telefonszám, faxszám, e-mail cím, megszólítás, név, szakterület megjelölése, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel-és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat.

10.5.  A hozzájárulás bármely időpontban, indokolás és bármely korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonható az M+W Dentalnak küldött elektronikus vagy postai levélben, illetve a küldött hírlevél „leiratkozás“ gombjára kattintva.

10.6.  A hírleveleket tartalmazó e-mailek kiküldése céljából az M+W Dental igénybe veszi a Maileon Digital Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.; Cg. 01-09-339966) szolgáltatótól a Maileon szoftver e-mail küldő szolgáltatást.

10.7.  A www.mwdental.hu weblapon működő webáruház üzemeltetője az anders und sehr GmbH Heßbrühlstraße 7 70565 Stuttgart amely az M+W Dental Müller und Weygandt GmbH-val (Reichardsweide 40 63654 Büdingen) áll szerződéses kapcsolatban.
A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója: www.andersundsehr.com/datenschutzhinweis/

10.8.  NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-103705/2016

10.9.  Ezúton is felhívjuk az érintettek figyelmét arra is, hogy a regisztráció során megadott adatok naprakészségében segítsék munkánkat. Amennyiben bármilyen korábban megadott adatban változás következik be, akkor kérjük, hogy bejelentkezést követően az „adatok módosítása” menüpont alatt aktualizálják. A „mentés” gombra kattintva az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az aktualizált adatot az M+W Dental az eredeti adatkezelési célból kezelje. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi, a módosítás miatt archaikusnak minősülő adatok kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerülnek a továbbiakban megőrzésre. Például, a vásárló lakcíme (amely szállítási és számlázási cím is volt egyben) megváltozik, viszont a korábbi vásárlás kapcsán kiállított számla tartalmának helyessége igazolása céljából adózási és számviteli előírások alapján szükséges a korábbi megrendelés (lényegében a szerződés) megőrzése.

11. Informatikai nyilvántartások védelme

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, fizikai védelméről (hozzáférés védelem, hálózati védelem).

- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül rendszeres biztonsági mentésekről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről.

- Az adatállományok vírusok elleni védelméről.

- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről.

12. Jogorvoslati lehetőségek

12.1.  Érintetti jogok gyakorlása

12.1.1. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére, az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatás megadására 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.  Amennyiben az adatkezelő a kérést nem teljesíti, akkor 25 napon belül írásban – vagy az érintett hozzájárulása esetén e-mailben – tájékoztatja az érintettet az elutasítás indokairól.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása, vagy a tájékoztatás elmulasztása esetén az érintett

a) bírósági jogorvoslatot kérhet, vagy
b) a felügyeleti hatósághoz (lásd 6.2. pont) fordulhat panasszal.

12.1.2. Az érintett személyes adatának kezelése ellen tiltakozik, akkor az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

12.2.  Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

12.3.  Kártérítés, sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Online szolgáltatások

Bejelentkezés

Kosár0

A kosár tartalma üres


Rendelés cikkszámmal

Visszahívás kérése

Visszahívás oka
 
 
 
 
 

Kérdése van?

Téma:A legutóbb megjelenített termék

Nem találtunk megfelelő terméket