Általános szállítási feltételek

A Gyorselérés segítségével az aktuális pontra ugorhat.

Letölthető Általános Szállítási feltételek

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák mindazon szabályokat,
valamint feltételeket, amelyek vonatkoznak az M+W Dental Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2., cégjegyzékszám: 01-09-889071,
adószám: 13905943-2-41), mint szolgáltató, vagy értékesítő (a továbbiakban „Szolgáltató”) által kötött, a Szolgáltató által elérhetővé tett valamennyi termék, áruértékesítés és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele kapcsán a vevőkkel, szolgáltatok igénybe vevőivel (a továbbiakban: „Vásárló”) (Szolgáltató és a Vásárló továbbiakban együttesen: „Felek”). A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató üzemelteti a www.mwdental.hu weboldalon található webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”), amely a szortimentet és egyéb feltételeket tájékoztató jelleggel tartalmazza.

1.2. Jelen ÁSZF letölthető az www.mwdental.hu oldalon.

1.3. A Szolgáltató egyedi hozzájárulása hiányában Vásárlóként kizárólag olyan természetes vagy jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet regisztrálhat és adhat le megrendelést (ideértve a Webáruházon
kívüli megrendelést is), akik nem minősülnek a Ptk 8:1§ (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak.

1.4. Külön, egyedi megállapodás hiányában az ÁSZF minden jogügyletre vonatkozik, amelyre vonatkozóan az adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésre kerül (akár a Webáruházon keresztül, akár más módon). A Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelően leadott és a Szolgáltató által elfogadott rendelés alapján a kiválasztott termék(ek) tulajdonjogát a vételár megfizetése ellenében átruházza, Vásárló pedig átveszi az árut és köteles annak vételárát a Szolgáltató részére megfizetni.

1.5. A Szolgáltató fenntartja jogát jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amelyet a Vásárló kifejezetten elfogad. Az új, módosított ÁSZF hatálybalépésére annak Szolgáltató által, a
www.mwdental.hu weboldalon, azok hatályba lépését megelőző 15 nappal a Szolgáltató által történő
közzétételével kerül sor. A módosított ÁSZF hatályba lépése a korábban visszaigazolt megrendeléseket nem érinti.

1.6. A Vásárló a megrendelés bármely módon történő leadásával, illetve a Webáruházban való regisztrációval, a Webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. A jelen ÁSZF visszavonásig (ideértve a módosítást is) hatályban marad.

1.7. Felek között - a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel – egyedi szerződés a Vásárló által elektronikus
formában történő rendelés leadásával és annak Szolgáltató részéről történő visszaigazolásával jön létre (az 5.1. pont szerinti más megrendelési forma esetén külön visszaigazoló email nem kerül megküldésre). A Webáruházban történő vásárlás – a Szolgáltató külön jóváhagyása hiányában – elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az elektronikus formában történő rendelés leadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar nyelv.

1.8. Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben előhívható a Webáruházon keresztül valamennyi Vásárló számára, így annak tartalma az egyedi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés leadását megelőzően és utólagosan is megismerhető. A Szolgáltató jogosult bármikor, bármilyen változtatást, javítást végrehajtani a Webáruházban előzetes figyelmeztetés nélkül, illetve a Webáruházat más domain név alá áthelyezni.

2. Adatok

A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: A Szolgáltató neve: M+W Dental Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye, illetve levelezési címe: 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-889071
A Szolgáltató adószáma: 13905943-2-41
A Szolgáltató közösségi adószáma: HU13905943

A Szolgáltató, illetve kapcsolattartó telefonos
elérhetősége, elektronikus levelezési címe:
email: dental@mwdental.hu
telefon: +36-1-436-9790
A Felek kötelesek biztosítani, hogy az elérhetőségként megadott email címekhez kizárólag azon személyek férhessenek hozzá, akik jogosultak a megrendeléssel kapcsolatos jognyilatkozat tételére, minden megadott email címről érkező kommunikációt a másik Fél további vizsgálat nélkül hitelesnek fogadhat el, és arról vélelmezni kell, hogy az adott fél tette.

3. Regisztráció és a webáruház használata

3.1. A Webáruház regisztráció nélkül nem használható. A regisztráció önkéntes és ingyenes, azzal
felhasználói fiókot hoz létre a Vásárló. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden Vásárló számára, akik regisztráltak.
3.2. A regisztráció elektronikusan, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik a Szolgáltató honlapján keresztül, és feltétele, hogy a Vásárló a jelen ÁSZF-et elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.3. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló kijelenti, hogy nem minősül fogyasztónak. A Szolgáltató fenntartja a
jogot, hogy a regisztrációt bármely okból elutasítsa (így különösen, ha a Vásárló fogyasztónak minősülne). Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy a Vásárló lényeges körülmény tekintetében a Szolgáltatót megtévesztette, továbbá a regisztráció során a regisztrációs adatlapon megadott adatok valótlansága vagy hiányossága esetében a Szolgáltató a Vásárló regisztrációs igényének nem köteles eleget tenni. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a Webáruház használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a Vásárló részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel, ideértve különösen bármely szolgáltatásmegtagadással járó vagy egyéb kibertámadást függetlenül attól, hogy az szándékos vagy sem, és függetlenül attól, hogy azt a Vásárló okozza, vagy a Vásárló rendszerének hibás működéséből vagy az elleni támadásból ered.
3.4. A Webáruházon keresztüli megrendelés esetén annak Szolgáltató általi visszaigazolásával szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra elsődlegesen az 5.6. pont szerinti esetleges egyedi tájékoztatás, egyedi tájékoztatás hiányában, vagy az esetleges egyedi tájékoztatásban nem részletezett kérdésekben a visszaigazolás, minden ezekben másként nem rendezett kérdésben pedig a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.
3.5. A Szolgáltató a Webáruházon keresztül csak akkor fogad be és teljesít megrendelést, amennyiben a
Vásárló a Webáruház regisztrációs és vásárlási felületén a megfelelő mezőket hiánytalanul kitöltötte. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevő által helytelen vagy hibás adatokból eredő szállítási késedelemért, vagy egyéb hibákért. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Vásárló elfelejtett jelszavából eredő károkért. (amely esetben jelszó-emlékeztető igényelhető), vagy a jelszó illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
3.6. Vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott email cím a Felek közötti kommunikációra szolgál. Minden, a Vásárló email címére küldött üzenet írásbeli kommunikációnak minősül.
3.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció során megadott adataiban változás történik, azt szükség szerint köteles frissíteni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.8. Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Amennyiben a
vásárlás/regisztráció során megadott adatok hamisak vagy más személyhez köthető adatok kerülnek megadásra, az így létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a Vásárló a Szolgáltatást más személy nevében és más személy adataival veszi igénybe. A Szolgáltató nem felel a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelmekért vagy hibákért, az ebből eredő költségek megtérítésére a Szolgáltató igényt tarthat.
3.9. A Vásárló a felhasználói fiókjának törlését a Szolgáltató ügyfélszolgálati csatornáin keresztül
kezdeményezheti. A fiók törlésével egyidejűleg törlésre kerülnek a Vásárló regisztrációs folyamat során magadott adatai. Vásárló fióktörlési szándékának megerősítését követően a Szolgáltató köteles a Vásárló erre irányuló kérelmét haladéktalanul teljesíteni. A korábbi megrendelésekhez kapcsolódó adatok a fiók törlésével nem kerülnek törlésre.

4. Termékek és szolgáltatások

4.1. A Webáruházon keresztül, az ott feltüntetett termékek rendelhetők meg. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, a várható szállítási időtartamról és egyéb feltételekről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Webáruházban a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldalon szereplő fényképek illusztrációk, általában egyes termék csoporthoz tartoznak és eltérhetnek a valóságtól.
4.2. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató törekszik arra, hogy az egyes termékek aktuális elérhetőségét a Webáruházban feltüntesse, de a készletváltozások okán nem feltétlenül van készleten azon termék, amelyet a Webáruházban ekként jelölnek. A Vásárló elfogadja továbbá, hogy a Webáruházban feltüntetett indikatív ár nem minősül a Szolgáltató által tett árajánlatnak, elírás, hiba folytán az változhat, amely tényről a Szolgáltató külön értesítés alapján tájékoztatja a Vásárlót. A Webáruházban az egyes termékek kapcsán közölt leírások tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, attól egyes termékek tényleges specifikációja eltérhet. A Szolgáltató visszaigazolásában (vagy 5.6. pont szerinti egyedi tájékoztatásában) szereplő szállítási időtartam, ár és egyéb feltételek alkalmazandók a megrendelésre. A szállítás határidejére a későbbiekben rögzítettek irányadók azzal, hogy a raktáron nem lévő termékek esetében az több olyan tényezőtől függ, amelyre a Szolgáltatónak nincs közvetlen ráhatása, így ezen esetekben a Szolgáltató fix szállítási határidőt nem ad meg, arról a Vásárló egyedileg
érdeklődhet a Szolgáltatónál. Amennyiben az egyedi tájékoztatás szerint a szállítási feltételek eltérnek a
Webáruházban közzétett tartalomtól, úgy a Vásárló jogosult a megrendeléstől részben vagy egészben elállni. Ennek megfelelően, amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a termék árát, vagy egyéb jellemzőjét, elérhetőségét hibásan rögzíti a Weboldal felületén, nem köteles a terméket a Webáruházban közzétett feltételek szerint (így pl. hibás áron) elérhetővé tenni, hanem felajánlhatja a Szolgáltató által elfogadott feltételek szerinti rendelkezésre bocsátását. Amennyiben a Vásárló a módosított feltételekkel a terméket nem kívánja megrendelni, úgy elállhat a Szerződéstől és a Szolgáltató köteles a Vásárló által már megfizetett összeget a Vásárló részére visszafizetni.
4.3. A termékekre vonatkozóan feltüntetett árak forintban értendők, bruttó árak, amelyek tartalmazzák a
hatályos törvények szerinti áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. A Szolgáltató fenntartja az időközbeni árváltozás jogát, amelyet a Vásárló kifejezetten tudomásul vesz. Vásárlóinkat erről legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor, illetve az 5.6. pont szerinti egyedi tájékoztatás alapján tájékoztatjuk. Valamennyi árucikket a rá jellemző alap mértékegységében tartunk nyilván.

5. Rendelés menete és visszaigazolása, egyedi tájékoztatás

5.1. A Webáruházon keresztül kizárólag a Webáruházban regisztrált Vásárlók jogosultak rendelést leadni.
Szóban, vagy email útján is lehetséges megrendelés leadása, amennyiben azt a Szolgáltató egyedi esetben elfogadja. Az ilyen, Webáruházon kívüli rendelés leadás esetén írásbeli visszaigazolást a Szolgáltató nem küld, a jelen ÁSZF pedig a termékek átvételét igazoló dokumentum Vásárló általi aláírásával kerül elfogadásra.
5.2. A Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba, ahol kosarába helyezi az által
megrendelni kívánt darabszámú terméket, majd kiválasztja a magyarországi szállítási címet. A szállítás
alapértelmezetten GLS futár (vagy a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott más közreműködő)
igénybevételével történik, a lent meghatározott fizetés mód szerint.
5.3. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a „kosár” vagy „bevásárlólista” felületen. A megrendelés a Szolgáltatónak való elküldését követően a Vásárló az adatbeviteli
hibák javítására vonatkozó igényét a Szolgáltató elérhetőségein jelezheti a Szolgáltató felé.
5.4. A Webáruház felülete a Vásárlók számára a hét minden napján 0-24 óra között elérhető.
5.5. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus email útján azonnal (de legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolja a Vásárló részére. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezése a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, amely ajánlati kötöttséget eredményez. A megrendelés részleteit tartalmazó automatikus visszaigazoló email megküldése a Szolgáltató részéről nem jelenti a megrendelés ezen feltételek szerinti, Szolgáltató általi elfogadását, amely az 5.6. pontban meghatározott egyedi tájékoztatás szerint változhat. Ez a visszaigazoló email tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
5.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Webáruházban és az automatikus
visszaigazolásban foglalt feltételek hibásak, úgy azon tényleges feltételeket – azaz az automatikus visszaigazoló email-ben foglaltaktól eltérő feltételeket –, amely alapján a Szolgáltató a megrendelést teljesíti, külön, egyedi tájékoztatásában egyoldalúan meghatározza. Ilyen, eltérő feltételek szerinti elfogadásra vonatkozó egyedi tájékoztatást a Szolgáltató az automatikus visszaigazoló email kiküldését követő 2 munkanapon belül tehet. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelés végleges feltételeiről (így különösen vételár, elérhető darabszám, szállítási határidő) az egyeid tájékoztatásban tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az egyedi tájékoztatás alapján a Szolgáltató által vállalt feltételek a visszaigazolásban foglaltaktól eltérnek, és ezért a Vásárló el kíván állni a megrendeléstől, úgy azt a Vásárlónak az egyedi tájékoztatás kézbesítését követő 2 munkanapon belül jeleznie kell.
5.7. Amennyiben a megrendelés automatikus visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 2
munkanapon belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, úgy a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettsége alól és a későbbi visszaigazolás esetén jogosult további indokolás nélkül elállni a megrendeléstől.
5.8. Amennyiben egy vagy több megrendelt termék szállítása nem lehetséges, mert raktáron nem elérhető, a Szolgáltató jogosult részleges teljesítésre azzal, hogy az elérhető termékeket leszállítja és a számlán feltünteti, hogy mely termékek szállítása történik később. A később szállítandó áruk számlázása külön történik, és ezek tekintetében (de nem a már leszállított áruk tekintetében) a Vásárló az első részteljesítést követő 1 munkanapon belül elállhat, érdekmúlásra hivatkozással. Elállás esetén a Szolgáltatónak semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.
5.9. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. A kárveszély a kézbesítéssel a Vásárlóra száll át. A kárveszély a Vásárlóra száll akkor is, ha a termékek átvétele – olyan okból, amelyért a Vásárló felelős – késedelmesen történik, vagy ha a Vásárló alapos ok nélkül, minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg az átvételt. A Vásárló köteles megtéríteni minden olyan költséget, amely a megrendelés átvételének elmulasztásával, megtagadásával merül fel.

6. Fizetési lehetőség

6.1. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételárat, továbbá az esetlegesen felmerült egyéb fizetési kötelezettségét (pl. kiszállítási díjat) banki átutalással köteles teljesíteni. A Vásárló a Szolgáltató által kiállított (és a Vásárló email címére megküldött, vagy a kézbesítéskor átadott) számla szerinti fizetési határidőben (főszabályként 10 napos fizetési határidőben), a számla alapján átutalja a szükséges összeget. A közlemény rovatban a számlaszámot fel kell tüntetni.
6.2. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség (így különösen, de nem kizárólagosan például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége) minden esetben a Vásárlót terheli.
6.3. A Szolgáltató jogosult – különösen az adott Vásárlóval fennálló, lejárt tartozás esetén – a megrendelés visszaigazolásakor (vagy egyedi tájékoztatásában) előre utalást kikötni, mint teljesítési feltételt. A Szolgáltató jogosult a nagyértékű megrendelések (bruttó 500.000,- Ft felett) esetében előleget, avagy előre utalást kikötni.
6.4. A Vásárló a számlát vagy a termékek átvételével együtt kapja meg, vagy elektronikus úton.
6.5. Késedelmes fizetés esetén a Vásárló a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
érvényesíthet a Szolgáltató.
6.6. A Vásárló nem jogosult beszámításra, illetve követelésének engedményezésére.

7. Visszaküldési jog

7.1. A Szolgáltató a visszaigazolásban, vagy az egyedi tájékoztatásban meghatározza az általa vállalt szállítási időpontot (a kiszállítás, eltérő megállapodás hiányában 8:00 és 17:00 óra között történik, munkanapokon). Általános teljesítési idő raktáron lévő termékek esetében: 2-4 munkanap. Amennyiben ez a megrendelés leadását követő 21 napon túli időpont, úgy a Vásárló jogosult a megrendeléstől elállni.
7.2. A Szolgáltató által postafiók címre vagy csomagpontra történő szállítására nincs lehetőség. A Szolgáltató külön tájékoztatás nélkül is jogosult részszállításra.
7.3. Minimális rendelési érték nincs. A szállítási költséget a Vásárló viseli. Költségmentes minden
utánszállítás, függetlenül az eredeti rendelés értékétől.
7.4. A kárveszély az átadáskor száll át. A lerakodás a Vásárló kötelezettsége és kockázata, a termékeket a Vásárló által megjelölt helyen jelenlévő személynek a Szolgáltató jogosult átadni anélkül, hogy annak képviseleti jogáról meg kellene győződnie.
7.5. Az átadás-átvétel a futár által tanúsítottan történik meg. Mennyiségi kifogást haladéktalanul jelezni kell, továbbá az olyan minőségi kifogást is, amelyet a termékek ellenőrzéskor a Vásárlónak fel kellett volna ismernie (különösen érzékszervi úton észlelhető, vagy a csomagolás sérülésével együtt járó hibák). A későbbi minőségi kifogásokról haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül köteles a Vásárló a Szolgáltatót tájékoztatni, az azt alátámasztó dokumentáció megküldésével.
7.6. Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt termékeket legkésőbb a második kézbesítési kísérlet során, úgy az a megrendelést töröltnek kell tekinteni és a Szolgáltató jogosult kártérítést igényelni.

8. Visszaküldési jog

8.1. A Vásárló kérheti a Szolgáltatót, hogy az általa szállított, használatba nem vett árut, sértetlen és bontatlan csomagolásban - az áruátvételt követő 14 napon belül – vegye vissza (cserélje ki, vagy elállás mellett írja jóvá a vételárat). Az ilyen kérés teljesítése, vagy elutasítása kapcsán a Szolgáltató egyoldalúan, indokolási kötelezettség nélkül dönt. Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a termékek elsődlegesen egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után egyedi mérlegelés alapján sem küldhetők vissza.
8.2. Külön visszaküldési feltételek vonatkoznak a katalógusban csillaggal jelölt termékekre (székek, bútorok). Ezen termékek esetén a visszaküldési jog gyakorlása előzetes egyeztetés után, 10% áruvisszavételi díj levonása mellett történhet.

Visszaküldési cím:
M+W Dental Magyarország Kft.
1039 Budapest, Zöld utca 2.

9. Szavatosság és jótállás

9.1.1. A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Vásárló személyesen a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban, a Szolgáltató elérhetőségein jelezheti.
9.2. Kellékszavatosság
9.2.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése (azaz, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Szolgáltató mentesül felelőssége alól, ha a Vásárló a hibát szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.
9.2.2. A Vásárló szavatossági igényeit a szerződés megkötésétől számított 1 éven belül érvényesítheti. A
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének - a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
9.2.3. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
9.3. Jótállás
9.3.1. A Szolgáltató a termékekre a törvény által előírt jótállást vállalja
9.3.2. Amennyiben a gyártó által vállalt jótállás a törvényi jótállási időtartamot meghaladja, úgy ezen jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre és a jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. Ezen esetben a jótállási igények közvetlenül a gyártóval szemben gyakorolhatók, amelynek az ügyintézése a Szolgáltató részére történő bejelentés útján történik

10. Szerzői jogok

10.1. A Vásárlók a felhasználással tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató tulajdonában álló Webáruház és a Webáruházban található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, a jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői műnek minősül, így szerzői jogi oltalmat élveznek, amelyek használatára és felhasználására kizárólag a Szolgáltató jogosult.
10.2. A Webáruházban található tartalmakat tilos bármilyen formában többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, átdolgozni, kiállítani. A Webáruház bármilyen tartalmának történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges

11. Adatkezelés

11.1. A Vásárló személyes adatai kezeléséről a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az
irányadók, amely az alábbi weboldalon érhető el: www.mwdental.hu/adatkezeles. A Vásárló a regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával is hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez és feldolgozásához.

12. Panaszkezelés, jogérvényesítés

12.1. Webáruházunk törekszik arra, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló
igényeinek megfelelően teljesítse.
12.2. A Vásárló szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatosan felmerülő panasza esetén, azt az alábbi telefonszámon, email címen, valamint levél útján is közölheti a Szolgáltatóval.
Honlap: www.mwdental.hu
Email: dental@mwdental.hu
Telefon: +36 1 436 9790

13. Felelősségkorlátozás

13.1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF vagy annak alapján létrejött szerződések megszegésével a Szolgáltató által okozott károk miatti Szolgáltatói felelősség mértéke nem haladhatja meg a tényleges, közvetlen kárt (a következményes és tapadó károk, elmaradt haszon kizárásával), de legfeljebb a megrendelés visszaigazolt (vagy egyedi tájékoztatásban meghatározott) ellenértékét.
13.2. A Szolgáltató nem felel a Weboldal használatával összefüggésben keletkezett károkért, így különösen, amelyet szoftverhiba, számítógépes kártevők, rendszerhiba, üzemzavar vagy egyéb technikai jellegű hiba okozott.

14. Vis Maior

14.1. Amennyiben valamely Fél a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeinek valamely, az adott Fél érdekkörén
kívül eső és az adott Felet jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeinek teljesítésében közvetlenül akadályozó, előre nem látható körülmény (pl. háború, országos sztrájk, földrengés, áradás, tűzvész, terrorizmus stb.) (a továbbiakban „Vis Major”) eredményeként nem tud eleget tenni, az nem tekintendő az adott Fél szerződésszegésének. A Vis Majorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a lehető leghamarabb értesíteni a Vis Major eseményről, köteles minden indokolt intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Major hatását mérsékelje, és hogy a teljesítést a lehető leghamarabb folytathassa, továbbá köteles a másik Felet folyamatosan tájékoztatni a kárenyhítési erőfeszítéseiről. Az ezt elmulasztó fél korlátozás nélkül felel bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy elmulasztotta értesíteni a másik felet.
14.2. Vis maior esemény esetén a Felek kötelesek a szerződés teljesítésének olyan ésszerű alternatív módozatait keresni, amelyeket a vis maior esemény nem gátol. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Fizetési késedelem tekintetében nem lehet vis maior-ra hivatkozni.

15. Irányadó jog

15.1. A jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött szerződések kapcsán a nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai az irányadóak. Tekintettel arra, hogy a Vásárló nem fogyasztó, így a Felek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazását kifejezetten kizárják.
15.2. Bármely jelen ÁSZF-fel vagy annak alapján létrejött szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Felek
kötelesek előzetesen egyeztetni, és a vitát békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságok járnak el.
15.3. Külön, írásbeli egyedi megállapodás hiányában a Felek kizárják a Vásárló által közzétett általános vagy egyéb szerződési feltételek alkalmazását.

16. Vegyes rendelkezések

16.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes
magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. Amennyiben a szállítást a Szolgáltató fuvarozó közben jöttével teljesíti, úgy a Vásárló köteles a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Az előírt intézkedések elmulasztása esetén a Vásárló nem követelheti a Szolgáltatótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.
16.2. A Vásárló által megadott címre történő ajánlott vagy tértivevényes levélben történt közlés a levél postára adását követő ötödik napon közöltnek tekintendő abban az esetben is, ha a küldemény a címzett érdekkörében felmerülő okból ténylegesen kézbesíthető nem volt, így különösen, ha az „nem vette át”, „nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. Email útján történő kézbesítés esetén a küldés időpontjában, amennyiben bármely esetben a kézbesítés munkaidőn kívül következik be, az értesítés kézbesítésének időpontja a következő munkanap munkaidejének kezdete. A jelen ÁSZF-el kapcsolatos érdemi jognyilatkozatok csak írásban érvényesek, és ilyen esetben ki van zárva az e-mailen történő kommunikáció és az érdemi jognyilatkozatot kizárólag postai úton, könyvelt küldeményként közölhetnek egymással a Felek.
16.3. A szerződésből eredő kötelezettségek megsértésének elismerése, illetve a szerződéssel kapcsolatosan bármilyen szavatossági, kártérítési vagy egyéb felelősség elismerése tárgyában tett nyilatkozat a Szolgáltató részéről kizárólag abban az esetben érvényes és hatályos, ha a nyilatkozat írásban, a Szolgáltató törvényes képviselői által cégszerűen aláírt és a Vásárlóhoz postai küldeményként eljuttatott okiratban történik meg.
16.4. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi
rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.
16.5. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.6. A Vásárló kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott minden bizalmas információt, üzleti titkot megőriz, harmadik személynek nem bocsát rendelkezésre.
16.7. A Szolgáltató a Ptk. 6:78. § (2) bekezdésének megfelelően az ÁSZF vonatkozó pontjainak felsorolásával, az alábbiakban kifejezetten tájékoztatja a Vásárlót a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő általános szerződési feltételekről, amelyet a Vásárló kifejezetten elfogad: 1.3, 1.5, 3.3, 4.2, 5.6, 5.7, 5.8, 6.3, 6.6, 7.6, 9.3.2,13, 15.2,
Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel, vagy a Szerződés megkötésének folyamatával
kapcsolatban további kérdése felmerül, kérjük forduljon az itt feltüntetett elérhetőségekhez.

Online szolgáltatások

Bejelentkezés

Kosár0

A kosár tartalma üres


Rendelés cikkszámmal

Visszahívás kérése

Visszahívás oka
 
 
 
 
 

Kérdése van?

Téma:A legutóbb megjelenített termék

Nem találtunk megfelelő terméket